U ponedjeljak, 25.1., krenula je podjela ukupno 300 komada kompostera od 400 litara (dimenzija 660 x 660 x 1100 mm). Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Komposter nema dno (zbog kontakta sa zemljištem, pristupa mikroorganizama i sl.) kako bi se mogao postavljati na zemljanu podlogu te opremljen i za postavljanje na neravnom terenu.

Tko može dobiti komposter?

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ovog Javnog poziva ima fizička osoba koja podnese zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:

1. ima prebivalište na području Grada Supetra,

2. obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta,

3. nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Supetru i KD GRAD d.o.o. s bilo koje osnove.

Kako do kompostera?

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se na e mail: kdgrad@st.t-com.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na javni poziv-komposteri“ ili predajom osobno u prostorije Komunalnog društva GRAD, Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar.

U Zahtjevu je potrebno navest ime, prezime, adresu prebivališta, oib podnositelja zahtjeva (obveznika plaćanja komunalne naknade) te priložiti kopiju osobne iskaznice.

Grad Supetar osigurava sredstva za nabavu kompostera u udjelu 40% , dok je 60% sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

Leave Comment

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr