ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Općina Sutivan odabrala je prikupljanje otpada na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil.

Zeleni otoci postavljeni su na sljedećim lokacijama:

Ulica Braće Jutronić,
Ulica Domovinskog rata
Ulica Svetog Ivana,
Vukovarska ulica,
Ulica Ratac.

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.06.-15.09. SVAKI DAN
16.09.-31.05. TRI PUTA TJEDNO (UTO, ČET, SUB)

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Svako kućanstvo će imati pravo jedan put godišnje koristiti uslugu besplatnog odvoza glomaznog otpada, dok će se svaki sljedeći odvoz naplaćivati sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o.

OSTALI OTPAD

Za odlaganje malih količina građevinskog otpada postavljeni su veliki spremnici, dok se za organski otpad planira nabava spremnika.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Općina ne planira nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Petar Anibalović
panibalovic@gmail.com
098 1381 872

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CJENIK

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr