ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Grad Supetar izabrao je prikupljanje otpada na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara, za miješani komunalni otpad, papir i plastiku. Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil.

ŠKRIP
1. Ulica Stjepana Pulišelića 5
2. Ulica Pjaca 2

SPLITSKA
1. Ulica Riva 28
2. Kod mjesnog groblja; na raskrižju ulica Punta I i Punta II

MIRCA
1. Sa južne strane mjesnog groblja
2. Ulica Pjaceta 2

SUPETAR
1. U ulici Put križa kod trafostanice TS-11 (u Fadića šumici)
2. U trajektnoj luci Supetar
3. U ulici Petra Jakšića kod trafostanice TS-2
4. U ulici Ive Jakšića kod parka Vrdolca
5. U ulici Ive Jakšića kod bunara (na Funtani)
6. U ulici Frane Petrinovića kod raskrižja iste sa ulicom Put kapelica
7. Na rakrižju ulica Vladimira Nazora i Mirka Kustića
8. U ulici Put Vele luke kod nogometnog igrališta Veli plac
9. Na rakrižju ulica Kralja Zvonimira i Junaka Vukovara kod trafostanice TS-10

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

ZIMA

MIRCA | Utorak i subota
SPLITSKA | ponedjeljak, srijeda i petak
ŠKRIP | ponedjeljak i petak
SUPETAR | svaki dan osim nedjelje

LJETO

MIRCA | Utorak, četvrtak i subota
SPLITSKA | svaki dan
ŠKRIP | ponedjeljak, srijeda i petak
SUPETAR | svaki dan

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Svaki korisnik usluge će dobiti jedan kupon godišnje, te istog može iskoristiti za odvoz glomaznog otpada. Korištenjem kupona jedan odvoz je besplatan, a svaki sljedeći se naplaćuje sukladno cjeniku komunalnog društva.

OSTALI OTPAD

Građevinski otpad se prikuplja na Kupinovici, dok se za organski otpad predviđa nabava kompostera.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Grad planira nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta na lokaciji Žedno Drage.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Matko Rendić
matko.rendic@gradsupetar.hr
099 733 5355

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CJENIK

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr