ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

U općini Selca otpad se prikuplja u zajedničkim spremnicima od 1100 litara koji su smješteni na zelenim otocima.

Također, bit će omogućeno prikupljanje otpada na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil.

Zeleni otoci su smješteni u svim mjestima i osigurana je njihova dostupnost za sve građane s područja općine Selca.

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.06.-15.09. svaki dan od 5.00 do 8.00h
16.09.-31.05. Tri puta tjedno (pon, sri i pet)

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Svako kućanstvo će imati pravo jedan put godišnje koristiti uslugu besplatnog odvoza glomaznog otpada, dok će se svaki sljedeći odvoz naplaćivati sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o..

Glomazni otpad se odlaže u tri kontejnera koji se nalaze na sljedećim lokacijama: Selca (Bunjiška), Sumartin/Puntinak (Radonja), Novo Selo (Kamenprag) i Povlja (Vitina).

OSTALI OTPAD

Građevinski otpad se prikuplja na odlagalištu „Košer“, dok se za organski otpad predviđa nabava kompostera.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Općina planira nabavu mobilnog reciklažno dvorišta koje će se premještati u sva mjesta po točno određenom rasporedu te će detaljna informacija o istome biti naknadno objavljena.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Denis Nižetić
komunalno@selca.hr
091 1333 320

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr