ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

U općini Pučišća otpad se prikuplja u zajedničkim spremnicima od 1100 litara koji su smješteni na zelenim otocima.

Prikupljanje na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara, za dio kućanstava gdje je s obzirom na konfiguraciju terena to moguće.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil.

PUČIŠĆA
Ulica Vicka Prodića
Poljana sv. Stjepana u Pučišćima

PRAŽNICA
kod škole

GORNJI HUMAC
Kod škole

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.10.-31.05. TRI PUTA TJEDNO (PON, SRI, PET)
01.06.-30.09. SVAKI DAN

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Glomazni otpad odlaže se putem kontejnera od 7 i 21 m3 koji su smješteni na ukupno pet lokacija u svim naseljima. Svaki dodatni poziv za prikupljanje istog se naplaćuje, sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o.

OSTALI OTPAD

Građevinski otpad se prikuplja u kontejnerima za glomazni otpad. Organski otpad se za sada prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Općina planira nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta za posebne vrste otpada te će lokacija istog biti naknadno objavljena.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Selim Kruezi
opcina@pucisca.hr
021 633 205
098 369 827

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CJENIK

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr