ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Općina Postira odabrala je prikupljanje otpada na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, staklo, metal, tekstil i plastiku.

Lokacije zelenih otoka:
Dol, Mala lozna (3), Glavica, Zastivonje, Punta sv. Mikule, Strančica, Polježice tri lokacije, Pisak, Vrilo, Put sv. Duha, Rot, Prja

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.10.-31.05. TRI PUTA TJEDNO (PON, SRI, PET)
01.06.-30.09. SVAKI DAN

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Glomazni otpad se bez naknade odlaže na deponiju Šantića vode, te na dva mjesta u Dolu.
Svaki dodatni poziv za prikupljanje istog se naplaćuje, sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o.

OSTALI OTPAD

Građevinski otpad se prikuplja utorkom i petkom od 11.00h – 14:30 na deponiju Šantića vode.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilno reciklažno dvorište nalazi se na području deponija “Šantića vode”. Svako kućanstvo ima pravo godišnje na njemu odložiti 4 tone kućnog otpada i građevinskog materijala.
Radno vrijeme deponija Šantića vode bit će utorkom i petkom od 11.00h – 14:30.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Ivan Matulić
komunalno@opcina-postira.hr
095 7489 574

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CJENIK

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr