ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

U općini Milna otpad se prikuplja u zajedničkim spremnicima od 1100 litara.

Također, bit će omogućeno prikupljanje otpada na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, plastiku i staklo.

Trenutno se prikupljanje otpada odvija na zelenim otocima koji se nalaze na sljedećim lokacijama:

Bobovišće na moru
Milna – područje Pantera i područje Blataška riva
Ložišča – područje Pijaca

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.06.-15.09. SVAKI DAN (od 6.00 do 8.00h)
16.09.-31.05. TRI PUTA TJEDNO (UTO, ČET, SUB)

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Svako kućanstvo će imati pravo jedan put godišnje koristiti uslugu besplatnog odvoza glomaznog otpada, dok će se svaki sljedeći odvoz naplaćivati sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o..

Glomazni otpad se odlaže u kontejnere koji se nalaze kraj obilaznice na ulazu u mjesto Milna te na području Čelca u Ložišćima.

OSTALI OTPAD

Građevinski i biljni otpad se odlaže na deponiju Miran dolac.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Općina ne planira nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Mario Galić
0956781447

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

oDLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CJENIK

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr