ODABRANI NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Općina Bol izabrala je prikupljanje otpada na kućnom pragu u čipiranim kantama zapremnine 120 litara. Domaćinstva su dužna kante držati na svome privatnom zemljištu dok se ne napune. Pune kante dužni su staviti na definiranu javnu površinu sa koje će se iste prazniti.

Sav ostali otpad kućanstva su dužna odvojeno prikupljati i sortirati na zelenim otocima.

ZELENI OTOCI

Na zelenim otocima nalaze se spremnici za papir, plastiku i staklo.

Lokacije zelenih otoka na području Općine Bol su slijedeće:
– u ulici Hrvatskih domobrana (4)
– u ulici Uz Poljanu,
– u ulici Uz Račić,
– u ulici Bračka cesta,
– u ulici Stara cesta,
– u ulici Obala,
– u naselju Murvica.

CIJENA

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, broju pražnjenja spremnika te udjelu korisnika u korištenju spremnika.

RASPORED ODVOZA OTPADA

01.10.-30.04. TRI PUTA TJEDNO
01.05.-30.09. SVAKI DAN

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Svako kućanstvo će imati pravo jedan put godišnje koristiti uslugu besplatnog odvoza glomaznog otpada (do 4 m3), dok će se svaki sljedeći odvoz naplaćivati, sukladno cjeniku koncesionara Michieli-Tomić d.o.o.. Glomazni otpad se odlaže u reciklažnom dvorištu, u određenom terminu i na lokacijama koje korisnici usluga dogovaraju s davateljem usluge.

OSTALI OTPAD

Građevinski otpad se odvozi na odlagalište otpada na Košer i plaća se prema cjeniku koncesionara za sakupljanje otpada tvrtki Michieli Tomić d.o.o.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Do izgradnje i opremanja novog reciklažnog dvorišta u funkciji će biti postojeće reciklažno dvorište u Podbarju. Na reciklažnom dvorištu se prikupljaju glomazni otpad, plastika, staklo, papir, tekstil. Radno vrijeme: 8.00 do 16.00 sati.

KONTAKT KOMUNALNIH REDARA

Zdravko Bartulović
099/4453399
zdravko.bartulovic@opcinabol.hr

DOKUMENTACIJA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

BOL_cjenik

BROŠURA

IMAŠ PITANJE/KRITIKU/SUGESTIJU U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM? UPUTI GA DIREKTNO SVOM KOMUNALNOM REDARU, PUTEM OVOG OBRASCA!
Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr