O PROJEKTU

 

Ova internet stranica izrađena je u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču”. Na njoj ćete pronaći sve relevatne informacije o gospodarenju otpadom na Braču, odnosno o načinima prikupljanja otpada u svakoj od bračkih općina i gradu Supetru.

 

Projekt zajednički provode sve bračke općine i Grad Supetar, kako bi se projektnim aktivnostima obuhvatila baš sva mjesta na otoku Braču te tako omogućila i ravnopravnost svih otočana u pristupu informacijama o gospodarenju otpadom.

 

 1. NAZIV PROJEKTA

 

“Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču”

 

 1. NOSITELJ I PROVODITELJI PROJEKTA

 

Grad Supetar (nositelj projekta), općine Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Supetar, Sutivan

 

 1. KRATKI OPIS PROJEKTA

Ovaj projekt nastavak je uspješne suradnje svih bračkih općina u području održivog i odgovornog gospodarenja otpadom na otoku Braču. Uključuje aktivnosti koje na prikladan način dopiru do svih ciljanih skupina, informirajući ih i educirajući o poželjnim životnim navikama u kontekstu produkcije i zbrinjavanja otpada, dugoročno mijenjanjući način na koji se otpad percipira što vodi ka smanjenoj proizvodnji, a povećanoj količini recikliranog otpada. Projekt će informirati, educirati i motivirati otočane svih dobnih skupina o odgovornom gospodarenju otpadom na otoku Braču te rezultirati smanjenjem količine proizvedenog otpada, kao i usvajanjem pozitivnih životnih navika.

 

 1. CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 

Opća svrha odnosno cilj ovog projekta jest razviti pozitivne životne navike stanovnika otoka Brača po pitanju zbrinjavanja, ali i proizvodnje otpada, kroz priopćavanje informacija o gospodarenju otpadom na području otoka Brača, podizanje svijesti i razumijevanja (o) važnosti plana upravljanja otpadom u svakoj pojedinoj općini i gradu Supetru, poticanje ekološki odgovornog ponašanja otočana. Cilj se postiže kroz tri koraka – (1) izbjegavanjem nastanka otpada (čime se direktno smanjuje i sama količina otpada koja ulazi u sljedeće faze); (2) vrednovanjem, odnosno oporabom (korištenjem materijalnih i energetskih svojstava otpada za proizvodnju sekundarnih sirovina i energije) te (3) zbrinjavanjem otpada na uređena i kontrolirana odlagališta. Promocijom ovih koraka i provedbom čitavog projekta, utjecat ćemo na promjene životnih navika stanovnika otoka Brača, kao i  poslovne javnosti, što će dugoročno rezultirati postupnim smanjenjem proizvedene, a neodvojene količine miješanog otpada te povećanjem postotka recikliranog otpada.

 

 1. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 

U sklopu projekta, provest će se sljedeće aktivnosti, namijenjene različitim skupinama:

 

 1. Izrada letaka (na dva jezika)
 2. Izrada vodiča/brošura
 3. Izrada plakata (na dva jezika)
 4. Radijske emisije o gospodarenju otpadom
 5. Izrada internetske stranice
 6. Provedba javnih tribina
 7. Provedba radionica za djecu
 8. Produkcija predstave za djecu
 9. Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za djecu
 10. Produkcija elektronskih oglasa
 11. Prevođenje materijala na engleski jezik

 

Projektne aktivnosti možete pratiti i na facebook stranici Zeleni Brač.

 

 1. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK) 

 

299.490,00 kn, 85% sufinanciranja od strane EU

 

 1. RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA(OD-DO)

 

1.11.2018.-31.10.2019.

 

 1. KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

 

Dijana Ščepanović, dijana.aktiva@gmail.com

 

 

Ova internet stranica financirana je sredstvima Europske Unije, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač - edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Supetra.

Grad Supetar

Vlačica 5, 21400 Supetar

+385 (0)21 756-710

www.gradsupetar.hr